Logo biura rachunkowego EAS Biuro Rachunkowe

Jak przygotować się do kontroli skarbowej?

Kontrola skarbowa wywołuje w niemal każdym podatniku negatywne emocje. Celem wizyty urzędnika jest weryfikacja czy podatnik wywiązuje się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego. Dlatego zawsze warto zapoznać się z Ordynacją podatkową bądź skonsultować wątpliwości z profesjonalnym biurem rachunkowym.

Formalności związane z kontrolą

Podatnik musi zostać powiadomiony o planowanej kontroli, która ma prawo rozpocząć się po upływie 7 dni od dostarczenia zawiadomienia. Poza skrajnymi przypadkami (np. gdy kontrolowany został prawomocnie skazany za przestępstwo podatkowe) Urząd Skarbowy informuje o zamiarze podjęcia kontroli i o jej zakresie, co daje szansę na przejrzenie dokumentów i ewentualne korekty. Jeśli urzędnik nie pojawi się przed upływem 30 dni, jej wszczęcie wymaga podobnego zawiadomienia.

O czym warto pamiętać?

Pamiętajmy, że jeśli kontrola obejmuje tylko jeden miesiąc, udostępnijmy urzędnikowi wyłącznie niezbędne dokumenty (z ostatniego miesiąca, a nie roku). Cała procedura musi być przeprowadzana w obecności osoby kontrolowanej lub osoby upoważnionej. Dokumenty warto przygotować chronologicznie, w porządku odpowiadającym danej ewidencji. Zwróćmy uwagę czy przedstawione faktury są czytelne, czy widnieją na nich niezbędne podpisy, sprawdźmy czy listy płac zawierają podpisy pracowników.

Uprawnienia kontrolującego

W takcie kontroli urzędnik w swoim działaniu ma prawo do:

  • wejścia na grunt, do lokalu/budynku/innych pomieszczeń należących do osoby kontrolowanej
  • wejścia do lokali mieszkalnych (weryfikacja danych wynikających ze złożonej deklaracji)
  • oględzin majątku podlegającego kontroli
  • wglądu w akta, księgi, wszelakie dokumenty związane z przedmiotem kontroli, a także do dokonania kopii/notatek/wydruków/ udokumentowania danych w formie elektronicznej
  • zabezpieczenie zebranych materiałów
  • wylegitymowanie osób w celu określenia tożsamości
  • przesłuchania świadków
  • zasięgnięcia opinii biegłych

Warto zadbać o wydzielenie oddzielnego pomieszczenia na czas kontroli i udostępnić go urzędnikom. Zapewni to komfort nie tylko kontrolującym a także kontrolowanym, którzy będą mogli skupić się na swoich codziennych czynnościach bez poczucia nieustannej obserwacji. Nawet jeśli regulamin wewnętrzny firmy wymaga rewizji i odpowiedniej przepustki upoważniającą jednostkę do wstępu, urzędnik ma prawo do swobodnego poruszania się po terenie firmy, jego obecność reguluje jedynie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętajmy, że urzędnik ma prawo do zawiadomienia Policji czy Straży Miejskiej w przypadku stawiania oporu i utrudniania kontroli.

Przebieg każdej kontroli dokumentowany jest w szczegółowym protokole, który zostaje doręczony kontrolowanemu. Ewentualne zażalenia mamy prawo złożyć w  terminie do 14 dni. Dzień doręczenia protokołu to równocześnie data zakończenia kontroli.

Do góry
Go to top of page